POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem przekazanych nam Pani/Pana danych osobowych jest spółka Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352551, posiadająca NIP 952 20 86 318 oraz REGON 142294543, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości, w wysokości 5 000.00 PLN (zwana również „Spółką lub „Administratorem”).

 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej również dalej „RODO”).

 3. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:
  1. telefonicznie pod numerem: +48 22-760-85-68;
  2. pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.gromgroup.pl;
  4. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Grom Group Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa.

 4. Przekazane nam Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w szczególności:
  1. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą oraz wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą, w tym obsługi wszelkich zgłoszeń i zapytań przed zawarciem umowy, jak i w trakcie jej obowiazywania oraz obsługi reklamacji;
  2. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w tym wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych;
  3. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym:
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
   • obsługi reklamacji, zgłoszeń oraz zapytań;
   • zawierania umów ubezpieczenia, np. NNW;
   • prowadzenia analiz pod kątem jakości, lepszego doboru oraz optymalizacji usług i procesów;
   • przechowywania danych osobowych dla celów archwizacyjnych;
   • zapewnienia rozliczalności;
  4. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, w celu oferowania produktów i usług w ramach działań marketingowych, w tym w ramach marketingu bezpośredniego realizowanego przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail, SMS, MMS lub telefonu oraz tradycyjnej poczty.

 5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania otrzymanych danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 4a. i 4b. i 4c. powyżej bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę której dane dotyczą.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) i f) RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy (realizacji usługi), a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
   • obsługi reklamacji;
   • zapewnienia archwizacji;
   • zapenienia rozliczalności;
   • prowadzenia analiz pod kątem jakości, lepszego doboru oraz optymalizacji usług i procesów;
   • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  2. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) będą przechowywane do czasu odwołania zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, a odwołanie zgody jest możliwe w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji: 
   • na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
   • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.gromgroup.pl;
   • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Grom Group Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa.

 7. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym ze Spółką w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania przez Spółkę zamówionej usługi, realizacji umowy, w tym w szczególności zarządcom lub właścielom obiektów, które Spółka wykorzystuje w trakcie realizacji usług, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę urządzeń i systemów informatycznych Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi księgowe, prawne, administracyjne, konsultingowe, kurierskie oraz ubezpieczeniowe (zwanymi również łacznie "Podwykonawcami" lub oddzielnie "Podwykonawcą"). Ponadto, Administrator jest zobowiązany do przekazywania Pana/Pani danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 8. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w tym w sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do kraju z poza EOG na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych osobowych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej. Jeżeli będzie konieczne przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG, w każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celach i na podstawie wskazanych w punkcie 4 powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych osobowych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 12. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania zgłoszenia udziału w przedsięwzięciach (usłudze) realizowanych przez Spółkę oraz niezbędne do wykonania przez Spółke usługi, której Pani/Pan jest odbiorcą.