Polityka

POLITYKA PRYWATNOŚCI GROM GROUP Sp. z o.o.

(obowiązuje od dnia: 01.09.2018 r.) 

 

 1. Administratorem otrzymanych Pani/Pana danych osobowych jest Grom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352551, NIP: 952-20-86-318, REGON: 142294543, kapitał zakładowy w wysokości 5 000.00 PLN, wpłacony w całości (zwana dalej „Spółką lub „Administratorem”).
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 3. Ze względu na charakter i zakres prowadzonej działalności Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:
 1. przesyłając korespondencję na adres: Grom Group Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa;
 2. przesyłając korespondencję na adres e-mail: sekretariat@gromgroup.pl;
 3. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.gromgroup.pl;
 4. telefonicznie pod numerem: +48 22-760-85-68;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 1. art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą oraz wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą,  w tym obsługi wszelkich zgłoszeń i zapytań przed zawarciem umowy, jak i w trakcie jej obowiązywania oraz obsługi reklamacji;
 2. art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w tym wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 3. art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celu wynikajacym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym:
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • obsługi reklamacji, zgłoszeń oraz zapytań;
 • zawieranie umów ubezpieczenia, np. NNW;
 • prowadzenia analiz pod kątem jakości, lepszego doboru oraz optymalizacji usług i procesów;
 • przechowywania danych osobowych dla celów archiwizacyjnych;
 • zapewnienia rozliczalności.
 1. art. 6 ust 1 lit. a) RODO, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, w celu oferowania produktów i usług w ramach działań marketingowych, w tym w ramach marketingu bezpośredniego realizowanego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail, SMS, MMS lub telefonu oraz tradycyjnej poczty.
 1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania otrzymanych danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 4 a) i 4b) i  4c) powyżej bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę której dane dotyczą.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 1. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) i f) RODO będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy (realizacji usługi), a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • obsługi reklamacji;
 • zapewnienia archiwizacji;
 • zapewnienia rozliczalności;
 • prowadzenia analiz pod kątem jakości, lepszego doboru oraz optymalizacji usług i procesów;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 1. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, a odwołanie zgody jest możliwe w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji:
 • na adres: Grom Group Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, 05-075 Warszawa;
 • na adres e-mail: sekretariat@gromgroup.pl;
 • za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.gromgroup.pl.
 1. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym ze Spółką w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania przez Spółkę zamówionej usługi, realizacji umowy, w tym w szczególności zarządcom lub właścicielom obiektów, które Spółka wykorzystuje w trakcie realizacji usług, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę urządzeń i systemów informatycznych Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi księgowe, prawne, administracyjne, konsultingowe, kurierskie oraz ubezpieczeniowe (zwanymi dalej łącznie „Podwykonawcami” lub oddzielnie „Podwykonawcą”). Ponadto, Administrator jest zobowiązany do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 2. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w tym w sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do kraju z poza EOG na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych osobowych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej. Jeżeli będzie konieczne przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG, w każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celach i na podstawie wskazanych w punkcie 4 powyżej. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach i na podstawie wskazanych w punkcie 4 powyżej chyba, że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych osobowych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania zgłoszenia udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Spółkę oraz niezbędne do wykonania przez Spółkę usługi, której Pani/Pan jest odbiorcą.  
 7. W zakresie nieuregulowanym „Polityką Prywatności Grom Group Sp. z o.o.” obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Załącznik do Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o.

 

POLITYKA COOKIES

 
 1. „Polityka Cookies” (zwana dalej „Polityką”)  jest załącznikiem do „Polityki Prywatności Grom Group Sp. z o.o.”, stanowi jej integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki Cookies, które wykorzystywane są na stronie serwisu internetowego  www.gromgroup.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Korzystając z Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Pani/Pana przeglądarki stron internetowych wyraża Pani/Pan zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z Polityką. Jeżeli Pani/Pan nie zgadza się na używanie przez nas Cookies lub jeśli Pani/Pan zamierza ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 3. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone, itp.).
 4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne informacje.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 6. W naszym Serwisie używamy Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu:
  1. szybszego działania i ułatwiania ich używania;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu; 
  3. analizowania ruchu w Serwisie.
 7. W ramach korzystania z Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej użytkownika). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
 10. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Nasze marki

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego Serwisu stosujemy pliki Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, którą wykorzytujecie Państwo do przeglądania stron naszego Serwisu. Więcej infomacji na temat Cookies w „Polityce Prywatności Grom Group Sp. z o.o.”, dostępnej na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl.